ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား၏ အင္အားမ်ားႏွင့္ ယခု၀က္ဆိုဒ္သည္ အားလံုးေသာအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ မ်ားစြာအကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။ေက်းဇူးအထူးပင္တင္ရွိပါသည္။

ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားအားလံုးအတြက္ (အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္:   )ျဖင့္ ၀က္ဆိုဒ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါမည္။ (ဆႏၵရွိသူမ်ားသာ)

ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားသည္ သီးသန့္သံုး URLကို ယခု ခဏ ေစာင့္ပါ။

Special Thanks To: