Categories
အျခားေသာနယ္ေျမေဒသ တိုကျိုမြို့ အိုဆာကာျမိဳ့ အေရွ့ပိုင္း ေဒသ ဆအိတမ ခရိုင္

Soccer Dot Com Co., Ltd.

>>>အလုပ္ေလွ်ာက္မည္

ေခၚယူလိုသည့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား :ေဘာလံုးနည္းျပ

အလုပ္ခန့္အပ္မည့္ပံုစံ/လစာ:(အ)အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္သမား ၁နာရီ 1,200မွ

အလုပ္ခ်ိန္:စေန၊တနဂၤေႏြ・အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ 3နာရီ (သို႔) 4နာရီ (အခ်ဳပ္အခ်ယ္/1ျပိုင္ပြဲ)

အက်ိဳးခံစားခြင့္:(အ)လမ္းစာရိတ္ 1,200ယန္း ေပးမည္(ရပ္ေဝးသမားမ်ားအတြက္ ခံစားခြင့္ရွိသည္)・ရာထူးတိုးျခင္းရွိႏိုင္သည္

ခိုင္မာတဲ့ပြိုင့္ :ေဘာလံုးဝါသနာပါသူမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာအလုပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။!

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ပံုစံ:သည္ေနရာမွပါဝင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္!

Categories
အျခားေသာနယ္ေျမေဒသ တိုကျိုမြို့ အေရွ့ပိုင္း ေဒသ

Seven-Eleven Adachi Nakagawa 1-chome store

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားမည္

အနီးဆံုးဘူတာ: ခါမဲအာလိ ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၇ မိနစ္

လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ:လယ္ဂ်ာေငြရွင္း၊ေအာ္ဒါေကာက္၊ ေဓ်းေရာင္း ၊ သန့္ရွင္းေရး

လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းအမ်ိုးအစား: အေရာင္းဝန္ထမ္း、သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္း(စေန၊တနဂၤေႏြ ၂ရက္သာလုပ္ႏိုင္သူ)

အလုပ္ခန့္အပ္မည့္ပံုစံ/လစာ:(အ)၁နာရီ 1,013ယန္း မွ(ေလ့လာရန္ အစမ္းခန့္ကာလ ရက္ ၉၀)

အလုပ္ခ်ိန္:(အ)၁ပတ္လွ်င္ ၁ရက္အထက္၁ရက္ ၃နာရီ အထက္

အက်ိဳးခံစားခြင့္:(အ)အလုပ္လုပ္မည့္ရက္အားေဆြးေႏြးႏိုင္၊ အလုပ္ဝတ္စံုငွားယမ္းမည္၊ စက္ဘီးျဖင့္အလုပ္လာႏိုင္၊ ေလ့က်င့္ခ်ိန္ရွိသည္၊ အခ်ိန္ကာလရွည္ၾကာစြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္။

အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္:အသိအမွတ္ျပဳေအာင္လက္မွတ္မလိုပါ၊ လုပ္ငန္းအေတြ့အၾကံဳမရွိသူမ်ားလည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ခြန္အားျဖစ္ေစမည့္ ပြိုင့္ :<ထိုသူမ်ားအတြက္ အထူး!>
・အိမ္ရွင္မ・အိမ္ေထာင္ရွင္
・လူလြတ္မ်ား
・စေန၊ တနဂၤေနြပဲ အလုပ္လုပ္ကိုင္လုိသူမ်ား
・ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ၾကားရက္အလုပ္မအားသူမ်ား
・အျခားတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ား

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ပံုံစံ:WEB・LINE・ဖုန္း တမ်ိဳးမ်ိုးျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားျပီးသည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုရန္ ရက္သတ္မွတ္ျပီးပါက၊ WEB၊ LINE၊ ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ဆိုင္တြင္ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ (ဓါတ္ပံုပါ)၁ေစာင္ကို ျပင္ဆင္ထားပါ။ဦးစြာပထမ စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာ ဆက္သြယ္ပါ။!

အလုပ္ေလွ်ာက္မည္

Categories
အျခားေသာနယ္ေျမေဒသ တိုကျိုမြို့ အေရွ့ပိုင္း ေဒသ

Sukaho 𝐒𝐤𝐲 𝐇𝐨𝐫𝐬𝐞・𝐉ᴏʙ (𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍) Business Division

https://www.sukaho.com

>>>အလုပ္ေလွ်ာက္မည္

အနီးဆံုးဘူတာ:Kitasenju ခီတဆမ္းဂ်ဴး ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၅ မိနစ္

လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ:ဝန္ထမ္းေခၚေၾကာ္ျငာ ၊ စုခဟို ၏ အေရာင္းျမင့္တင္ေရး မားကတ္တင္း ၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား ၾကီးၾကပ္ ၊ ၾကပ္မွတ္ျခင္း ၊ ျပဳစုျခင္း ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း

လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား:အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးပိုင္း ၊ အိုင္တီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္း

လိုအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းဦးေရ :၁ေယာက္

လစာေပးမည့္ပံုစံ/လစာ:(ကုမၸဏီ)လစာ ေသာင္း၂၀~ေအာင္ျမင္သည့္ အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

※ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ ၁ႏွစ္ေျမာက္ ေသာင္း၃၀၀ယန္း(အ)တစ္နာရီ ၁၀၁၅ ယန္း~

အလုပ္ခ်ိန္ :(ကုမၸဏီ)၁ပတ္၅ရက္  အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ  ၁ႏွစ္စာပိတ္ရက္ ၁၀၈ ရက္ (အ)အခ်ိန္ဇယားျဖင့္

အက်ိဳးခံစားခြင့္:(ကုမၸဏီ)က်န္းမာေရးအာမခံစာရိတ္ ၊ သြားလာေရးစာရိတ္(အ)※အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး က်န္းမာေရးအာမခံစရိတ္、သြားလာေရးစာရိတ္ ရရွိႏိုင္

လိုအပ္ေသာေအာင္လက္မွတ္မ်ား :အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ့အၾကံဳရွိသူမ်ား ၊ အိုင္တီႏွင္ ့ (IT passport) ပတ္သက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ေအာင္လက္မွတ္ရွိသူ ※ ေအာင္လက္မွတ္ မရွိထားသူမ်ာလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ခိုင္မာတဲ့ပိြိုင့္ :<ထိုသူမ်ားအားၾကိဳဆိုပါတယ္!>

・တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိသူ

・လူအမ်ားႏွင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ အကၽြမ္းတဝင္ရွိျပီး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ

・သူတပါး၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို အေရးတယူ နားေထာင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သူ

・လုပ္ငန္း အေျခေန ၊အေျပာင္းအလဲအလဲေပၚ မူတည္ျပီး လႈပ္ရွားေပးႏိုင္သူ

・ရႊင္လန္းတက္ၾကြစြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသူ

စိတ္ႏွစ္ျမွဳပ္ျပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား ဆက္ဆက္ပါဝင္ေလွ်ာက္ထားၾကည့္ဖို့ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္♪

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ပံုစံ:ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပီးေနာက္ ၊ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားပါမည္၊ ေမးလ္ သို့မဟုတ္ FAXျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ ႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ (ဓါတ္ပံုပါ) ဖိုင္ကို ေပးပို့ေပးရမည္။ အရင္ဆံုးေတာ့ စိတ္ဝင္စားလွ်င္ ဖုန္းဆက္ပါ!

အလုပ္ေလွ်ာက္မည္

Categories
အျခားေသာနယ္ေျမေဒသ တိုကျိုမြို့ အေရွ့ပိုင္း ေဒသ

G.A Tourist Co., Ltd.

東京旅行留学サポート事業現在募集中

အနီးဆံုးဘူတာ : ခိတဆမ္းဂ်ဴး (Kitasenju)ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၅ မိနစ္

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား :ခရီးသြားအသင္းအဖြဲ့၏ အရာင္းျမွင့္တင္ေရး ၊ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အတိုင္ပင္ခံ

လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား:အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးပိုင္း ၊ အိုင္တီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္း

လိုအပ္ေသာဝန္ထမ္းဦးေရ :၁ ဦး

လစာေပးမည့္ပံုစံ/လစာ:(ကုမၸဏီ)လစာ ေသာင္း၂၀~ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ ေသာင္း၃၀၀ယန္း(အ)တစ္နာရီ ၁၀၁၅ ယန္း~

အလုပ္ခ်ိန္ :(ကုမၸဏီ)၁ပတ္၅ရက္  အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ  ၁ႏွစ္စာပိတ္ရက္ ၁၀၈ ရက္ (အ)အခ်ိန္ဇယားျဖင့္

အက်ိဳးခံစားခြင့္:(ကုမၸဏီ)က်န္းမာေရးအာမခံစာရိတ္ ၊ သြားလာေရးစာရိတ္(အ)※အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး က်န္းမာေရးအာမခံစရိတ္、သြားလာေရးစာရိတ္ ရရွိႏိုင္

လိုအပ္ေသာေအာင္လက္မွတ္မ်ား :ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္ရွိထားသူ ၊ ႏိုင္ငံျခားပညာသင္ အေတြ့အၾကံဳရွိသူ※ ေအာင္လက္မွတ္ မရွိထားသူမ်ား・အေတြ့အၾကံု မရွိထားသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ခြန္အားျဖစ္ေစမည့္ ပြိုင့္ :<ထိုသူမ်ားအတြက္ အထူး!>

・အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေန့စဥ္သံုး စကားေျပာဆိုႏိုင္သူ